Larry M. Bush

, MD, FACP.., Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;

Maria T. Perez

, MD, Wellington Regional Medical Center, West Palm Beach


*

Bức Ảnh của ông Gust thông qua Thư viện hình hình ảnh y tế chỗ đông người của Trung trọng điểm kiểm soát cùng phòng dự phòng dịch bệnh lây lan.

Bạn đang xem: Meningococcal là gì


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"700","ImageHeight":"457","ItemId":"237a31fb-0441-440b-ad53-d136ded019fb","Title":"Vi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20do%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u","Description":"%3Cp%20%3EVi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20do%20nao%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u%20kh%E1%BB%9Fi%20ph%C3%A1t%20nhanh%20g%C3%A2y%20ra%20ch%E1%BA%A5m%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%2C%20tr%E1%BB%9F%20n%C3%AAn%20h%E1%BB%A3p%20l%C6%B0u%20v%C3%A0%20nhanh%20ch%C3%B3ng%20ti%E1%BA%BFn%20tri%E1%BB%83n%20th%C3%A0nh%20m%E1%BA%A3ng%20m%C3%A1u%20t%E1%BB%A5.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/meningococcemia_orig_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/meningococcemia_orig_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v1008352_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Vi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20do%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Nốt với ban xuất huyết sản phẩm phân phát sau lây lan óc tế bào cầu


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1270","ImageHeight":"872","ItemId":"97e9c755-eaa3-430c-9c23-c0401dba68c6","Title":"N%E1%BB%91t%20v%C3%A0%20ban%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u","Description":"%3Cp%20%3EN%E1%BB%91t%20v%C3%A0%20ban%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20nh%C3%ACn%20th%E1%BA%A5y%20tr%C3%AAn%20khu%C3%B4n%20m%E1%BA%B7t%20c%E1%BB%A7a%20tr%E1%BA%BB.%20Xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20tr%E1%BB%9F%20l%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AB%20%E1%BB%91ng%20th%C3%B4ng%20m%C5%A9i%20ph%C3%B9%20h%E1%BB%A3p%20v%E1%BB%9Bi%20%C4%91%C3%B4ng%20m%C3%A1u%20n%E1%BB%99i%20m%E1%BA%A1ch%20lan%20t%E1%BB%8Fa%2C%20c%C5%A9ng%20l%C3%A0%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20tr%C3%B9ng%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/301_meningococcemia_slide_5_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/301_meningococcemia_slide_5_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v15618043_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"N%E1%BB%91t%20v%C3%A0%20ban%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Nốt xuất máu thứ phân phát vày óc mô cầu


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"754","ImageHeight":"1299","ItemId":"692440c1-5721-4dcb-9ca3-3e84eb1e2a2e","Title":"N%E1%BB%91t%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20do%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u","Description":"","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/300_meningococcemia_slide_4_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/300_meningococcemia_slide_4_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v15618163_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"N%E1%BB%91t%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20do%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Phát ban lan rộng thứ phạt sau lan truyền óc tế bào cầu


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1222","ImageHeight":"520","ItemId":"feb5a4a4-611b-4850-b94f-68f1a2b100b3","Title":"Ph%C3%A1t%20ban%20lan%20r%E1%BB%99ng%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u","Description":"%3Cp%20%3EN%E1%BB%91t%20v%C3%A0%20ban%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u%20%C4%91ang%20lan%20r%E1%BB%99ng.%20C%C3%A1c%20t%E1%BB%95n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20c%C3%B3%20xu%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20ph%E1%BB%95%20bi%E1%BA%BFn%20tr%C3%AAn%20th%C3%A2n%20v%C3%A0%20chi%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/meningococcemia_298_299_a_and_b_joined_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/meningococcemia_298_299_a_and_b_joined_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v15618171_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Ph%C3%A1t%20ban%20lan%20r%E1%BB%99ng%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20nhi%E1%BB%85m%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
*

Hoại tử domain authority sản phẩm phân phát sau viêm màng não tế bào cầu


","IsRestricted":false,"ImageWidth":"1944","ImageHeight":"792","ItemId":"a0d2584d-3207-43ef-b43e-82601544fdf8","Title":"Ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%20da%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20vi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u","Description":"%3Cp%20%3EN%E1%BB%91t%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1ch%20ly%20%E1%BB%9F%20m%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20khu%20v%E1%BB%B1c%20v%C3%A0%20h%E1%BB%A3p%20nh%E1%BA%A5t%2C%20v%C3%A0%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%2C%20%E1%BB%9F%20c%C3%A1c%20khu%20v%E1%BB%B1c%20kh%C3%A1c%20%28tr%C3%A1i%29.%20M%E1%BB%99t%20v%C3%B9ng%20r%E1%BB%99ng%20l%E1%BB%9Bn%20c%E1%BB%A7a%20ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20nh%C3%ACn%20th%E1%BA%A5y%20%28ph%E1%BA%A3i%29.%3C%2Fp%3E","ImageUrl":"/-/media/manual/professional/images/meningococcemia_296_297_a_and_b_joined_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi","ThumbnailUrl":"/-/media/manual/professional/images/meningococcemia_296_297_a_and_b_joined_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi","MediaType":"image","MediaNameTranslated":"H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","UniqueId":"v15618178_vi","Placement":"sideline","IsInCarousel":false,"Edition":0}" data-popup-options=""ListName":"TopicResources","LinkText":"Ho%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AD%20da%20th%E1%BB%A9%20ph%C3%A1t%20sau%20vi%C3%AAm%20m%C3%A0ng%20n%C3%A3o%20m%C3%B4%20c%E1%BA%A7u","CssClass":null,"LoadLocations":true,"ShowTooltip":false,"SingleItem":false,"ShowCredits":true,"ShowDescription":true,"PopupTitle":"Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh","ShowTitle":true,"ShowIcon":false,"ShowModalIndicator":false,"ShowTitleInHeader":false" >
Meningococci (Neisseria meningitidis) tạo viêm màng óc cùng viêm màng não cầu trùng Các triệu chứng, hay là nặng, bao hàm hoa mắt, bi đát nôn, ói, sợ tia nắng, mê mẩn, vạc ban, suy đa tạng, sốc, cùng máu tụ nội mạch rải rác. Chẩn đoán thù là lâm sàng, được xác định bằng phương thức nuôi ghép. Điều trị là penicillin hoặc cephalosporin vắt hệ 3.

Meningococci là hầu hết cầu trùng gram âm, hiếu khí thuộc họ Neisseriaceae. Có 13 đội máu thanh; 5 (serogroups A, B, C, W135, và Y) hầu như các khiến dịch sinh sống người.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mua Thẻ Đổi Tên Lol Ở Đâu ? Thẻ Đổi Tên Lol


Trên toàn quả đât, tỷ lệ mắc bệnh dịch viêm màng óc bởi vì não tế bào cầu là 0,5 đến 5 / 100.000, với số ca căn bệnh tăng thêm vào ngày đông với ngày xuân sống khoanh vùng nhiệt đới gió mùa. Các ổ dịch địa phương thơm xẩy ra tiếp tục duy nhất sống Châu Phi vùng hạ Sahara thân Senegal cùng Ethiopia, một khoanh vùng được hotline là vòng đai viêm màng não. Trong những vụ dịch ở Châu Phi (hay là do nhóm huyết thanh A), số người mắc bệnh dịch dao động từ 100 đến 800 / 100.000. Sau Lúc áp dụng rộng rãi vắc-xin óc tế bào cầu nhiều loại A trong vòng đai viêm màng óc ngơi nghỉ Châu Phi, huyết tkhô hanh team A đã có được sửa chữa thay thế bằng những máu tkhô giòn team óc mô cầu với Streptococcus pneumoniae.


Tại Mỹ, phần trăm mắc bệnh dịch hàng năm giao động trường đoản cú 0,5 cho 1,1 / 100.000. Trong 20 năm qua, xác suất mắc dịch viêm màng não bởi vì não mô cầu sẽ sút thường niên. Hầu hết những trường phù hợp là riêng biệt, điển hình ngơi nghỉ trẻ nhỏ 2 năm; 2% khả năng bùng nổ dịch. Sự nở rộ tất cả định hướng xảy ra làm việc các môi trường cộng đồng (ví dụ như trại tuyển chọn chiêu mộ quân team, cam kết túc xá ĐH, trường học, trung trung tâm nuôi giữ lại trẻ) với thường xuyên xảy ra sinh sống những người từ bỏ 5 đến 19 tuổi. Các team B, C, và Y là đa số nền tảng gốc rễ thường xuyên gặp tuyệt nhất khiến bệnh sống Hoa Kỳ; từng nhóm tiết tkhô hanh chiếm phần khoảng một trong những phần bố số ca report. huyết tkhô hanh team A rất hiếm làm việc Mỹ.