Đảng là tổ chức triển khai bao gồm trị của một giai cấp, bao gồm những người dân vượt trội tốt nhất, gồm ý thức thâm thúy tốt nhất về quyền lợi và nghĩa vụ kẻ thống trị và đấu tranh đến quyền hạn của thống trị đó.


*

ĐẢNG LÀ GÌ? Đảng là tổ chức chính trị của một giai cấp, gồm gần như người tiêu biểu độc nhất, có ý thức sâu sắc nhất về quyền lợi giai cấp và đấu tranh đến quyền lợi của giai cấp kia. GIAI CẤP?Giai cấp là những tập đoàn đông đảo người trong xã hội, khác nhau về địa vị và vai trò trong hệ thống sản xuất, xã hội nhất định, về hưởng thụ của cải làm ra trong xã hội tuỳ theo địa vị chiếm hữu hay không chiếm hữu tư liệu sản xuất.CÁCH MẠNG?Cách mạng là hình thức đấu tranh giai cấp cao nhất dẫn tới một cuộc biến đổi căn bản, chuyển một chế độ xã hội cũ, đã lỗi thời sang một chế độ buôn bản hội mới tiến bộ hơnBẠO LỰC CÁCH MẠNG?Bạo lực cách mạng là mức độ mạng của quần chúng phương pháp mạng dùng để đánh đổ chính quyền của bọn thống trị giành lấy chính quyền về tay nhân dân, trấn áp lũ phản cách mạngBẢO HỘ?Bảo hộ là hình thức thống trị của đế quốc thực dân đối với nước bị xâm lược. Chúng duy trì, sử dụng chính quyền tay sai và nêu chiêu bài lừa bịp là việc bảo hộ nhằm phục vụ lợi ích của nước bị xâm lược.BẦN CÙNG HÓA?Bần cùng hóa là chính sách tách lột của đế quốc thực dân ở thuộ địa, của tư sản, địa chủ ở nước tư bản làm cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động trsống nên nghèo khổBẤT BẠO ĐỘNG? Bất bạo động là đường lối chính trị chủ trương không sử dụng bạo lực vũ trang của quần chúng để đấu tranh với đế quốc thực dân và tay sai để giành độc lập mà dùng hình thức thương lượngCHỦ NGHĨA CẢI LƯƠNG?Chủ nghĩa cải lương là khuynh hướng cơ hội trong phong trào công nhân (và phong trào giải phóng dân tộc), chủ trương thực hiện những đổi mới đổi xã hội bằng cải bí quyết, ko động chạm đến chế độ cũ, nhằm mục đích phủ nhận tính tất yếu của đấu ttinh ranh giai cung cấp, của cách mạng xã hội nhà nghĩa và của chuyên chính vô sảnBINH BIẾN?Binh biến là cuộc phản chống mệnh lệnh cấp trên của một lực lượng sĩ quan và binh sĩ xuất xắc một số đơn vị quân đội mà hình thức cao nhất là nổi dậy phòng chính quyền, có thể dẫn đến sự thay đổi chính trị trong nướcBƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ?Bước ngoặt lịch sử là thời điểm chuyển biến mạnh mẽ tạo cần một sự thay đổi căn bản trong sự phát triển của lịch sửCHÍNH CƯƠNGChính cương là đường lối chính trị cơ bản của một Đảng trong kia nên rõ mục tiêu chính trị, trình bày nhiệm vụ và yêu cầu chính trị quan trọng độc nhất vô nhị, hình thức cùng phương pháp hoạt động